Изследователски екип

Ръководител на проекта: Проф. д-р инж. Пламенка Боровска

Тя е изявен учен в областта на суперкомпютърните архитектури и приложения, оптимизационните алгоритми, машинното обучение, ин-силико експериментите и биоинформатиката. Проф. Боровска е автор на 150 научни публикации и доклади от международни научни конференции. Тя притежава патент за „многопроцесорни системи“, призната в САЩ, Англия и Германия. Участвала е в над 35 научно-изследователски проекти на национално и европейско ниво в областта на паралелната обработка на информацията, суперкомпютърни архитектури и приложения: TEMPUS, ERASUM, PRACE (Партньорство за Advanced Computing в Европа), ETN FETCH и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Под нейното научно ръководство са защитени успешно 16 докторски дисертации.

  • https://www.researchgate.net/profile/Plamenka_Borovska

Участници:

Акад. Иван Иванов е изявен молекулярен биолог и дългогодишен университетски преподавател  по Биохимия и Генно-инженерни технологии. Той е автор на около 200 високо цитирани научни труда с фундаментално и научно-приложно значение, както и на 30 национални, европейски, международни и американски патенти. Фундаменталните му изследвания са в областта на молекулярната биология, молекулярната генетика и биоинформатиката, а научно-приложните – в областта на рекомбинантната ДНК технология. Под неговото научно ръководство са защитени 31 докторски дисертации, от които 3 са в областта на биоинформатиката.

  • https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Ivanov30

Проф. д-р инж. Владимир Лазаров е експерт с многогодишен опит в изследване, проектиране и внедряване на паралелни компютърни системи, предимно в областта на високопроизводителните компютърни архитектури, паралелната обработка на информацията, приложна информатика, свързана с управление на големи бази данни и обработка на големи потоци от данни, методи за компютърно моделиране, свързани с оценка на производителността на съвременните паралелни компютърни ситеми, интелигентни информационни системи в областта на изкуствения интелект.

  • https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Lazarov3

Доц. д-р инж. Веска Ганчева е експерт с богат опит в областта на информационните технологии, биоинформатика, in silico биологични експерименти, паралелни методи, алгоритми и модели, софтуерни технологии, суперкомпютърни приложения, облачни изчисления, управление и анализ на данни. Те е автор на 45 научни публикации в областта и е участвала в над 30 научно-изследователски проекти на национално и европейско ниво: ERASUM, PRACE и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

  • https://www.researchgate.net/profile/Veska_Gancheva

Доц. д-р инж. Симеон Цветанов е експерт по компютърни архитектури, паралелно програмиране, високопроизводителни компютърни системи, облачни изчисления и грид, анализ на големи данни, машинно обучение.

  • https://www.researchgate.net/profile/Simeon_Tsvetanov

Гл. ас. д-р инж. Десислава Иванова е експерт с опит в областта на високопроизводителните компютърни системи и приложения, машинното обучение, In-Situ визуализацията и облачните изчисления. Те е автор на 35 научни публикации в областта и е участвала в над 25 научно-изследователски проекти на национално и европейско ниво: PRACE (Партньорство за Advanced Computing в Европа) и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

  • https://www.researchgate.net/profile/Desislava_Ivanova4

Гл. ас. д-р Кирил Кирилов е експерт по молекулярна биология, структурна биология, биоинформатика, геномика, протеомика, молекулна динамика, хомоложно моделиране, програмиране java ,perl, vb, паралелни изчислителни системи-Intel Xeon Phi.

  • https://www.researchgate.net/profile/Kiril_Kirilov2

Д-р маг. инж. Ивайло Георгиев е специалист по високопроизводителни платформи и изчисления, биоинформатика, интегриране и конфигуриране на софтуер, паралелни методи, алгоритми и модели, суперкомпютърни приложения, in silico биологични експерименти, числени методи, изкуствен интелект.

  • https://www.researchgate.net/profile/Ivailo_Georgiev2

Маг. инж. Николай Ланджев има опит в паралелно програмиране, GRID и облачни изчисления, GPU изчисления, метаевристика, мрежи, системна сигурност, Microservices.

Маг. инж. Христо Стоев е редовен докторант на тема: „Методи и средства за съхранение, обработка и симулация на биологични данни“ и е специализирал компютърни науки, анализ на големи данни, биоинформатика, анализ на биологични данни.

Маг. инж. Камен Иванов е редовен докторант в областта на високопроизводителните и разпределени системи и има опит в програмирането на системи за реално време, структури от данни и алгоритми, компютърно моделиране и симулации.