Младежки конкурс ИТ в подкрепа на прецизната медицина

Факултет по приложна математика и информатика – ТУ-София, Сдружение ИН СИЛИКО ИНТЕЛЕКТ и Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“

организират младежки конкурс на тема:

ИТ в подкрепа на прецизната медицина

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуално ученици, студенти, докторанти, пост докторанти или екипи (до 4 младежи) с разработка на софтуерно приложение, технологично решение и/или експериментално изследване за решаване на биомедицински проблем/и на основата на компютърни модели и технологии в следните тематични направления:

 • In Silico технологии и Интернет на медицинските Неща (IomT)
 • In Silico KDD – откриване на in silico знания базирани на анализ на данни

Във всяка категория ще бъдат присъдени по три награди:

 • I награда – 1000 лв.
 • II награда – 500 лв.
 • III награда – 300 лв.

Примерни проекти:

 • In Silico технологии и Интернет на медицинските Неща (IomT)
  • Създаване на биологични симулации
  • Обработка на биологични симулации
  • Система за подпомагане на хора със здравословни проблеми
  • Система за следене/обработка на жизнените показатели
 • In Silico KDD – откриване на in silico знания базирани на анализ на данни
  • ДНК/РНК анализ
  • Обработка на информация за ракови заболявания
  • Автоматизирана система за предписание на лечения
  • Обработка и предвиждане на разпространението на Covid-19
  • Системи за разпознаване на образи на образувания 

На всички номинирани участници ще бъдат раздадени грамоти и плакети.

Ще бъдат раздадени и допълнителни награди от организации и фирми партньори на ФПМИ.

Краен срок за регистрация на участниците – 1 юни 2020г.

Краен срок за подаване на разработките – 15 юни 2020г.

Обявяване на номинациите – 24 юни 2020г.

Представянето на номинираните разработки под формата на презентация или видеоклип ще се проведе през електронен канал за видеоконферентна връзка обявен на сайта на конкурса.

Презентациите и видеоклиповете на номинираните разработки ще бъдат качени в канала на ТУ-София в Youtube.

След регистрация ще получите потвърждение на електронната поща в рамките на 24 часа.

E-mail: insilico.fpmi@gmail.com

Младежкият конкурс се организира и финансира в рамките на научно – изследователски проект „Интелигентен метод за адаптивно откриване на in silico знания и вземане на решения, базирани на анализ на потоци големи данни за целите на научните изследвания“, с научен ръководител проф. Пламенка Боровска, договор № ДН07/24/2016 г., Фонд научни изследвания, МОН, и научно – изследователски проект „Концептуално и симулационно Моделиране на Екосистеми за Интернет на Нещата (КоМЕИН)“, ръководител за партньор ТУ-София: проф. Пламенка Боровска, договор № ДН02/1/2016 г., Фонд научни изследвания, МОН.

Провеждане на информационен ден от 30.10.2017

Информационен ден

По официална покана на 30.10.2017г. беше проведен информационен ден с цел запознаване на общността с целите и дейностите по проекта.

Проект за изследване на данните от генетични анализи на онкопациенти в Югоизточна Европа, обяви интердисциплинарна група от български учени. Тя включва изследователи от БАН, от Медицинския университет и Техническия. Основната цел на проекта е да се създаде софтуерен инструмент за управление, анализ, извличане на знания и визуализация на големи масиви от геномни данни. „Мотото на проекта са иновациите в ИТ в подкрепа на прецизната и персонализираната медицина. Нашият стремеж е да можем да направим дигитални здравни консултанти (с отворен код) в областта на раковите заболявания и да откриваме нови гени с потенциално значение за биотехнологиите и медицината“, подчерта проф. Пламенка Боровска от ФПМИ към Техническия университет. Тя обясни, че във фокуса на техните изследвания е обработката на големите данни и на големите потоци от данни, натрупани от експериментите в областта на генетиката.

     

Екипът се стреми да създаде система за подпомагане на решенията, при която нивото на предписателния анализ да включва автоматичното генериране на хипотезите и опциите за решения, като верификацията и валидирането се осъществяват чрез еталонни множества данни и експертизата на експерти от таргетната научна област.

Специалистите признават, че са си поставили изключително предизвикателни задачи в рамките на този научно-изследователски проект. За тяхното изпълнение те си сътрудничат с настоящите партньори по проекта: Университета по информационни науки и технологии „Свети апостол Павел“ в Македония, Университета „Александър Xувани“ в Албания и Университета на Инсбрук, Австрия.


Източници:

Computer World

Save

Save

Save